Dermatology

Cryolipolysis
Dermatologjia - Trajtime Estetike te Lekures për shëndetin dhe bukurinë e saj. Celuliti - Cryolipolysis - Depilim - Trajtime me filler & Botox - Peeling - Trajtim me Radiofrekuencë - Klinika Estetike Tirane DaVinci - Trajtime Estetike Tirane
Laser Hair Removal
Dermatologjia - Trajtime Estetike te Lekures për shëndetin dhe bukurinë e saj. Celuliti - Cryolipolysis - Depilim - Trajtime me filler & Botox - Peeling - Trajtim me Radiofrekuencë - Klinika Estetike Tirane DaVinci - Trajtime Estetike Tirane
Celuliti
Dermatologjia - Trajtime Estetike te Lekures për shëndetin dhe bukurinë e saj. Celuliti - Cryolipolysis - Depilim - Trajtime me filler & Botox - Peeling - Trajtim me Radiofrekuencë - Klinika Estetike Tirane DaVinci - Trajtime Estetike Tirane
Anti Pigmentation and Skin Brightening
Dermatology - Aesthetic Skin Treatments for its health and beauty. Cellulite - Cryolipolysis - Depilation - Filler & Botox treatments - Peeling - Radio frequency treatment - Aesthetic Clinic Tirana - Aesthetic treatments Tirana - DaVinci
Dermapen
Dermatology - Aesthetic Skin Treatments for its health and beauty. Cellulite - Cryolipolysis - Depilation - Filler & Botox treatments - Peeling - Radio frequency treatment - Aesthetic Clinic Tirana - Aesthetic treatments Tirana - DaVinci
Tattoo Removal
Lip Augmentation
Microdermabrasion
Dermatologia - Trattamenti estetici della pelle per la sua salute e bellezza. Cellulite - Criolipolisi - Depilazione - Trattamenti Filler & Botox - Peeling - Trattamento Radiofrequenza - Clinica Estetica Tirana - Trattamenti Estetici Tirana - DaVinci
Nutrigjenetika
Peeling
Permalip
Radiofrequency Treatment
PRP Treatment
Acne Treatment
Botox Wrinkle Treatment
Trajtim i Njollave me Alexandrite